Skatter, avgifter og økonomi

Et solidarisk spleiselag

Den norske modellen

Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste andre land. I Norge er vi med i et solidarisk spleiselag som sikrer alle velferd, omsorg, helse og utdanning. Folketrygden gir oss en lønn å leve av ved sykdom, arbeidsledighet og som pensjonister.

For Arbeiderpartiet er det helt sentralt å bygge videre på den norske modellen. Den norske modellen er fundamentet for vellykket omstilling. 

Gjennom en sterk velferdsstat, et ryddig og velfungerende arbeidsmarked og samarbeid mellom partene i arbeidslivet vil vi sikre omstillingssolidaritet i samfunnet.

Ordnede forhold gir attraktive arbeidsplasser. En sterk velferdsstat og en sterk offentlig sektor er avgjørende både for langsiktig omstilling og for trygg og god levering av velferdstjenester. Høy organisasjonsgrad gir evne til å gjennomføre og forankre nødvendige omstillinger.

Omstilling

Norsk næringsliv er svært omstillingsdyktig.  Vi har et godt utgangspunkt med kompetente arbeidstakere og en lønnsdannelse som tar hensyn til situasjonen i økonomien.

Omstillingen til et lavutslippssamfunnet gir store muligheter for ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser i Norge. Vi vil utnytte våre naturgitte fortrinn og satse på næringsutvikling innen sektorer der vi har spesielle forutsetninger for å lykkes.

Vi vil utforme en ny industripolitikk, der vi bygger videre på de sterke fagmiljøene vi har i Norge.  Industrien må sikres forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser, kompetanse og tilgang på fornybar energi.

Trygghet

Tryggheten i fellesskapet er selve kjernen i den norske modellen. En sterk offentlig sektor gir alle velferd og like muligheter. Trygge mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. Vårt samfunn er et spleiselag.

Vårt næringsliv er av de fremste i verden på mange områder. Vi har et velorganisert arbeids- og næringsliv med sterke arbeidslivsorganisasjoner og med staten som aktiv tredjepart. Arbeidslivet er preget av samarbeid og gjensidig respekt. Vi har høy yrkesdeltakelse, særlig blant kvinner. Og vi har lav arbeidsledighet. Gjennom et betydelig offentlig eierskap sikres våre langsiktige økonomiske interesser og kontroll over våre naturressurser. Denne modellen gjør at vi er i toppsjiktet internasjonalt når det gjelder å kombinere jevn inntektsfordeling, velferd for alle, konkurranseevne og nyskaping.

Det som kjennetegner den norske modellen er at vi har en omfattende velferdsstat der alle bidrar etter evne gjennom skattesystemet. Skattene finansierer en stor offentlig sektor som gir tjenester og fellesgoder til befolkningen; slik som gratis skole, helsetjenester og økonomisk støtte til de som blir syke eller ikke får arbeid.

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skjer både sentralt og lokalt. Dette gjenspeiles i en høy organisasjonsgrad, høy tariffdekning og bred representasjon fra arbeidstakere i bedrifter. Modellen baseres i stor grad på de tre partene viser samarbeidsvillighet og utøver gjensidig respekt overfor hverandre. Samlet har trepartssamarbeidet bidratt til økonomisk stabilitet, mindre konflikt og felles samfunnsansvar.