Skatter, avgifter og økonomi

Et solidarisk spleiselag

Den norske modellen

Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste andre land. I Norge er vi med i et solidarisk spleiselag som sikrer alle velferd, omsorg, helse og utdanning. Folketrygden gir oss en lønn å leve av ved sykdom, arbeidsledighet og som pensjonister.

Tryggheten i fellesskapet er selve kjernen i den norske modellen. En sterk offentlig sektor gir alle velferd og like muligheter. Trygge mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. Vårt samfunn er et spleiselag.

Vårt næringsliv er av de fremste i verden på mange områder. Vi har et velorganisert arbeids- og næringsliv med sterke arbeidslivsorganisasjoner og med staten som aktiv tredjepart. Arbeidslivet er preget av samarbeid og gjensidig respekt. Vi har høy yrkesdeltakelse, særlig blant kvinner. Og vi har lav arbeidsledighet. Gjennom et betydelig offentlig eierskap sikres våre langsiktige økonomiske interesser og kontroll over våre naturressurser. Denne modellen gjør at vi er i toppsjiktet internasjonalt når det gjelder å kombinere jevn inntektsfordeling, velferd for alle, konkurranseevne og nyskaping.

Det som kjennetegner den norske modellen er at vi har en omfattende velferdsstat der alle bidrar etter evne gjennom skattesystemet. Skattene finansierer en stor offentlig sektor som gir tjenester og fellesgoder til befolkningen; slik som gratis skole, helsetjenester og økonomisk støtte til de som blir syke eller ikke får arbeid.

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skjer både sentralt og lokalt. Dette gjenspeiles i en høy organisasjonsgrad, høy tariffdekning og bred representasjon fra arbeidstakere i bedrifter. Modellen baseres i stor grad på de tre partene viser samarbeidsvillighet og utøver gjensidig respekt overfor hverandre. Samlet har trepartssamarbeidet bidratt til økonomisk stabilitet, mindre konflikt og felles samfunnsansvar.

Forsvar for og utvikling av den norske modellen er hovedprosjektet for Arbeiderpartiet. Vi vil fortsatt ha et inntektspolitisk samarbeid og en økonomisk politikk som sikrer arbeid til alle. Derfor skal vi følge handlingsregelen for forsvarlig bruk av oljepenger og gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre et stabilt og fungerende finansmarked.

Det er viktig å bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien. Vi har særlig blikk på fordelingsvirkningene fra skattereformen av 2006. Arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen skal opprettholdes. Til slutt vil vi sikre at staten skal være en aktiv, langsiktig, profesjonell og forutsigbar eier i næringslivet.