Innvandring og integrering

Mangfoldet er en styrke

Integrering

Som enkeltmennesker utvikles vi i små og store fellesskap. Lykkes enkeltmenneskene og fellesskapene, lykkes samfunnet.

De samfunnene som lykkes best med integrering og inkludering vil lykkes best i sin økonomiske, sosiale og politiske utvikling. Er samfunnet inkluderende stimulerer vi alles deltakelse og alles muligheter og vilje til å utvikle sine talenter.

Arbeiderpartiet ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn, et vinnerlag i globaliseringens tidsalder. Vi vil gjøre mangfoldet til en attraktiv ressurs for økonomisk verdiskaping og kulturell utvikling. Alle land i verden vil oppleve en mer mangfoldig sammensatt befolkning.

Vellykket integrering

Et høyt antall flyktninger setter mottaksapparatet under press, men Norge har forutsetninger til å klare det. Det er viktig for å lykkes med integrering for de som får innvilget opphold og skal i gang med sine liv som bidragsytere i Norge.   

Til grunn for integrering ligger grunnleggende verdier som over generasjoner har formet det norske samfunnet: Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling og likeverd. Staten, kommunene, frivilligheten og den enkelte har alle en viktig rolle om vi skal lykkes. Arbeiderpartiet ønsker en aktiv integreringspolitikk. De som kommer til Norge representerer en ressurs hvis vi gir dem muligheten til å lykkes. Vi skal stille krav – og vi skal stille opp. Vi må sørge for at alle blir en del av den norske samfunnskontrakten: gjør din plikt og krev din rett.

Nøkkelen til en god integrering er å lære seg norsk og komme ut i arbeid. Et av de viktigste målene i integreringspolitikken, er å sikre at de som får opphold raskt kan gå inn i arbeidslivet og være økonomisk selvforsørget. God språkopplæring, utdanning og kvalifisering er avgjørende for at vi lykkes med dette. Det må være en hovedoppgave å sette kommunene og arbeidslivet i stand til å få folk inn i arbeid og deltakelse. God integrering krever en god kommuneøkonomi og at kommunene kompenseres for sine ekstrakostnader. 

Plikter og rettigheter

De fleste som har innvandret eller er etterkommere av innvandrere klarer seg godt i det norske samfunnet. Men det er fortsatt utfordringer. For den sosialdemokratiske bevegelsen er fellesskapet en av enkeltmenneskets viktigste ressurser. Vårt overordnede mål har alltid vært å bygge et sterkt og rettferdig Norge. Disse verdiene og ideene skal også ligge til grunn for integreringspolitikken.
 
Med endringer i sammensetningen av befolkningen må vi fortsette å sette byggverket av fellesskapet i fokus – med tydeliggjøring av bærebjelken i den sosialdemokratiske samfunnskontrakten – at alle mennesker har plikter og rettigheter.

Å nyte godt av rettigheter forutsetter oppfyllelse av plikter. Dette gjelder alle som lever i Norge og de som kommer til Norge og får lovlig opphold.
 
Dette må være førende på integreringspolitikkens mål og midler; den skal ha som mål å sette mennesker i stand til å ivareta sine plikter, det vil si ved deltakelse i samfunnet gjennom utdanning, opplæring, arbeid og å være en del av et levende sivilt samfunn.

På vårt landsmøte i 2011 vedtok vi et integreringspolitisk dokument, "Mangfold gir muligheter".

Desember 2015 samlet seks partier seg på Stortinget om en historisk avtale for å få til et felles løft for god integrering i Norge.

Slik sender vi et tydelig budskap om at vi som samfunn skal lykkes med integreringen av flyktningene som nå skal starte sine liv her hos oss.