Innvandring og integrering

Mangfoldet er en styrke

Integrering

Som enkeltmennesker utvikles vi i små og store fellesskap. Lykkes enkeltmenneskene og fellesskapene, lykkes samfunnet.

De samfunnene som lykkes best med integrering og inkludering vil lykkes best i sin økonomiske, sosiale og politiske utvikling. Er samfunnet inkluderende stimulerer vi alles deltakelse og alles muligheter og vilje til å utvikle sine talenter.

Arbeiderpartiet ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn, et vinnerlag i globaliseringens tidsalder. Vi vil gjøre mangfoldet til en attraktiv ressurs for økonomisk verdiskaping og kulturell utvikling. Alle land i verden vil oppleve en mer mangfoldig sammensatt befolkning.

Å lykkes med integrering vil være et konkurransefortrinn. Et mangfold av språkkunnskaper og kulturelle erfaringer øker våre muligheter til å hevde oss i konkurranse og samarbeid.

Hovedinntrykket er at integrering lykkes godt i Norge gjennom blant annet utdanning og høy yrkesdeltakelse. Fokus på rom for forbedringer må ikke skape inntrykk av at integrering er et problemfelt. Vi må se det som en satsing på muligheter og frigjøring.

Plikter og rettigheter

De fleste som har innvandret eller er etterkommere av innvandrere klarer seg godt i det norske samfunnet. Men det er fortsatt utfordringer. For den sosialdemokratiske bevegelsen er fellesskapet en av enkeltmenneskets viktigste ressurser. Vårt overordnede mål har alltid vært å bygge et sterkt og rettferdig Norge. Disse verdiene og ideene skal også ligge til grunn for integreringspolitikken.

Med endringer i sammensetningen av befolkningen må vi fortsette å sette byggverket av fellesskapet i fokus – med tydeliggjøring av bærebjelken i den sosialdemokratiske samfunnskontrakten – at alle mennesker har plikter og rettigheter.

Å nyte godt av rettigheter forutsetter oppfyllelse av plikter. Dette gjelder alle som lever i Norge og de som kommer til Norge og får lovlig opphold.

Dette må være førende på integreringspolitikkens mål og midler; den skal ha som mål å sette mennesker i stand til å ivareta sine plikter, det vil si ved deltakelse i samfunnet gjennom utdanning, opplæring, arbeid og å være en del av et levende sivilt samfunn.

På vårt landsmøte i 2011 vedtok vi et integreringspolitisk dokument, "Mangfold gir muligheter".