Brussel skal ikke bestemme

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at Norge ved implementeringen av EUs vikarbyrådirektiv legger ved en erklæring om Norges forståelse av dette. De norske bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven må bestå.

Torsdag behandlet Stortinget arbeidslivsmeldinga og EUs vikarbyrådirektiv. Jeg må innrømme at det føltes litt spesielt å sette punktum for en av de heftigste debattene om norsk arbeidsliv vi har på lang tid. Etter debatten er jeg er trygg på at en samlet arbeiderbevegelse vil føre kampen for faste stillinger og faste ansettelser videre. Det er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at Norge ved implementeringen av direktivet legger ved en erklæring om Norges forståelse av det. Her forutsetter Regjeringen at de norske bestemmelsene om innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser i Arbeidsmiljøloven, vil bestå. Det er fortsatt vi som skal bestemme arbeidslivspolitikken, - ikke Brussel. Adgangen til å ansette folk midlertidig og adgangen til inn- og utleie vil bestå, men med klare begrensninger. Fagforeningene får nye maktmidler for å sikre arbeidstakernes rettigheter.

Det som skjer ute i Europa skremmer. Selv i Tyskland som økonomisk sett står i en særstilling blant EU-landene, er nær hver andre arbeidsplass en midlertidig stilling. Bemanningsselskapene har vokst enormt. Slik endres maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og arbeidslivet utvikler seg til et løsarbeidersamfunn.

Når Stortinget nå innfører likebehandlingsprinsippet mellom fast ansatte og vikarer og innleid arbeidskraft, vil det bety en kraftfull styrking av lønns- og arbeidsvilkår for alle som ikke er fast ansatte. Lik lønn for likt arbeid er et viktig prinsipp. En ting er at Stortinget vedtar god politikk, noe annet er å skape forandring ute på den enkelte arbeidsplass. Derfor har regjeringen utarbeidet en kraftfull tiltakspakke i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. I behandlingen av tiltakspakka, kom skillelinjene i norsk politikk tydelig fram, eksempelvis i synet på arbeidstakernes
innsynsrett og solidaransvar. Solidaransvar for oppdragsgiver vil tvinge fram mer seriøsitet i vikarbyråene. Det skal ikke lønne seg å velge useriøse aktører i arbeidsmarkedet. At oppdragsgiver blir økonomisk ansvarlig for at vikaren ikke blir utnyttet av useriøse aktører, vil skjerpe hele bransjen. Det skal lønne seg å være seriøs! Innsynsretten er viktig for å kunne avdekke kritikkverdige forhold. Disse tiltakene har høyrepartiene stemt i mot.

Vi må bruke krefter for å løfte vikarenes lønns og arbeidsvilkår. De er de ”fleksible heltene” i norsk arbeidsliv. I politikken skryter vi alt for sjelden av gode kollegaer. Anette Trettebergstuen, Steinar Gullvåg, Kari Henriksen og Tove Linnea Brandvik utgjør sammen med meg Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets arbeids- og sosialkomité. På tross av uenighet om selve
direktivet har vi hele veien hatt en grunnleggende respekt for hverandre. I stridens hete har enkelte sådd tvil om deres integritet. Det er en urimelig antydning. Det er med en oppriktig overbevisning om at dette er bra for norsk arbeidsliv, at de har tatt sine standpunkt. Tiltakspakken hadde ikke blitt så kraftfull uten deres innsats.

Det siste året opplever jeg at det har vært en politisk oppvåkning i fagbevegelsen. Det kommer godt med når vi skal møte utfordringene som venter oss i årene framover. Tilstanden i norsk arbeidsliv er gjennomgående god. De fleste av oss har gode og trygge arbeidsplasser. Det er ingen tilfeldighet, men resultatet av politisk kamp gjennom over 100 år. Det var i sin tid fagforeningene som startet Arbeiderpartiet; nettopp for å sikre respekten for ærlig arbeid, 8-timers arbeidsdag, helse-, miljø og sikkerhet, stemmerett for alle og streikeretten. Det er selve fundamentet for det arbeidslivet vi har i dag. Utstøting, useriøsitet og sosial dumping er de største truslene mot det vi har oppnådd. Arbeiderbevegelsen samler seg nå til felles innsats. Vi står sammen om det viktigste, nemlig at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi vet at den største trusselen mot dette er et regjeringsalternativ med Høyre og FrP i 2013. Høyresiden og arbeidsgiverorganisasjonene skal imidlertid ikke få tukle med bunnplanken i norsk arbeidsliv uten sverdslag. Arbeiderbevegelsen skal nemlig gjøre det vi alltid gjør; stå opp for et anstendig arbeidsliv!

Av stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg, medlem av arbeids- og sosialkomiteen