Bedre samordning av samfunnets beredskap

Regjeringen introduserer «samvirkeprinsippet» i den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Det skal tydeliggjøre regjeringens samlede ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, på tvers av samfunnssektorer.

Erfaringene fra hendelser de siste årene, som terrorangrepet 22. juli, ekstremvær og pandemi, har forsterket behovet for et godt samarbeid mellom alle beredskapsaktørene i samfunnet. 

– Vi må se de totale ressursene som brukes på samfunnssikkerhet, i sammenheng. Det er avgjørende at alle myndigheter og virksomheter samarbeider på tvers av sektorer i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Samvirkeprinsippet

Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet har vært basert på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Den siste tidens erfaring viser at prinsippene i for liten grad kommuniserer nødvendigheten av godt samvirke mellom ulike ansvarlige aktører. Regjeringen vil derfor introdusere et nytt fjerde prinsipp – samvirkeprinsippet –som skal tydeliggjøre regjeringens samlede ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorgrenser. 

Et hovedbudskap i stortingsmeldingen er at samvirke skal være et bærende element i all planlegging og organisering av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Regjeringen stiller krav til at myndigheter og virksomheter skal ta et selvstendig ansvar for å samordne seg med andre virksomheters beredskaps- og krisehåndteringsoppgaver. 

Samordningsrollen styrkes

– Jeg er opptatt av at man på alle nivåer i samfunnet skal ta ansvar for å samordne seg med andre som også har et samfunnssikkerhetsansvar, sier Faremo.

Samvirke skal ikke bare skje mellom offentlige virksomheter – også private organisasjoner og andre frivillige er viktige samarbeidsparter. 

På sentralt nivå skal Justis- og beredskapsdepartementet følge opp ved at departementets samordningsrolle styrkes. Justis- og beredskapsdepartementet skal sikre et koordinert og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av departements- og direktoratsgrenser. En viktig del av departementets samordningsrolle er å være pådriver i alt beredskapsarbeid på sentralt nivå.