Krafttak mot ufrivillig deltid

Arbeiderpartiet vil gjennomføre lovendringer som reduserer ufrivillig deltid og styrker den enkeltes reelle muligheter for heltid. Gjennom samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner vil Arbeiderpartiet ta et krafttak for å redusere ufrivillig deltid både i offentlig og privat sektor.

For Arbeiderpartiet er det et mål å redusere ufrivillig deltid. Skal vi nå dette målet, må det iverksettes en rekke tiltak og den enkeltes rettigheter gjennom lovverket må styrkes.

Blant tiltakene som er foreslått, er lovbestemt fortrinnsrett for deltidsansatte.

– Vi ønsker å gjøre fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven reell for deltidsansatte, slik at de som ønsker det og er kvalifiserte, kan få utvidet stilling fremfor at det blir foretatt nyansettelser, sier Rigmor Aasrud, leder av arbeidsutvalget som mandag la frem sin innstilling til sentralstyret.
 
 Også retten til en reell stillingsprosent er foreslått av utvalget. Mange deltidsarbeidstakere tar ofte ekstravakter, og jobber i praksis mer enn den prosentandelen de har etter arbeidsavtalen.

– Vi ønsker en lovendring slik at arbeidstakere som vil ha høyere stillingsandel og som over tid jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, skal ha krav på økt stilling tilsvarende det man har hatt av ”merarbeid”. Tidsperioden kan for eksempel settes til fire år, slik det er for midlertidig ansettelse, mener Aasrud.

Viktig med forutsigbare rammer

Deltidsansatte som ønsker å jobbe mer må ofte ta ekstravakter, noe som fører til en usikker og uoversiktlig arbeidssituasjon, med tilfeldig arbeidstid og inntekt. Dette påvirker igjen fremtidig pensjon.

– Det er positivt at deltidsansatte ønsker å jobbe mer enn i dag, og mange unge og nyutdannende ønsker å gå inn i hel stilling. For å sikre tilstrekkelig rekruttering og mobilisere mer arbeidskraft, er det viktig å legge til rette for at flest mulig kan tilbys heltidsstillinger, sier Aasrud.

Hun understreker at det er viktig for den enkelte å ha forutsigbare rammer for å kunne ha en lønn å leve av, og et arbeidsmiljø og en arbeidstid å leve med.

– Ansatte som jobber ufrivillig deltid er en arbeidskraftreserve som samfunnet må benytte bedre. Mindre ufrivillig deltid er bra for den enkelte og bra for fellesskapet, sier Aasrud.

– Det er viktig å understreke at deltid fortsatt vil være en mulighet for dem som ønsker det.

Mer likestilt familieliv

Syv av ti kvinner og nesten åtte av ti menn er i arbeidslivet i dag. Det er i dag en tendens til at kvinners arbeidstid øker, og at menns arbeidstid synker noe.

– Dette er et resultat av en utvikling mot et mer likestilt familieliv, hvor fedre tar større del av omsorgsarbeidet. Utviding av fedres foreldrepermisjon og utbyggingen av barnehagene har vært viktige bidrag. Fokus på likestilling i arbeidsliv og familieliv henger sammen med kampen mot ufrivillig deltid, sier Aasrud.

– Skal vi nå våre politiske mål om inkluderende arbeidsliv må det også være rom for deltidsarbeid. Samtidig kan det være en utfordring at mulighetene for å jobbe frivillig deltid medfører behov for ytterligere deltidsstillinger. At mange ønsker å jobbe deltid skal derimot ikke være til hinder for at det tilrettelegges for heltidsstillinger for de som er undersysselsatte, understreker Aasrud.