Giske lanserte strategi for nanoteknologi

– Nanoteknologi viser oss at det lille kan ha stor betydning, sier statsråd Trond Giske.

Hele ti statsråder står bak den første nasjonale FoU-strategien for nanoteknologi som ble lansert av nærings- og handelsminister Trond Giske denne uka.

– Nanoteknologi er så lite at det er usynlig for det vanlige øyet – nano betyr milliarddel og stammer fra det greske ordet ”nanos” som betyr dverg, sier Giske.

– For å sette det i sammenheng: En nanopartikkel har omtrent samme størrelsesforhold til en fotball, som fotballen har til vår planet, forklarer Giske.

Naturens byggesteiner

Nanoteknologi dreier seg om analyse, bearbeiding og utnyttelse av naturens byggesteiner – atomer, molekyler og makromolekyler for design av avanserte materialer, komponenter eller systemer med forbedrende eller nye egenskaper og anvendelsesområder.

Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

– Det er bygget opp miljøer med høy kompetanse innenfor nanoteknologi hos flere av våre universiteter, høyskoler og øvrige forskningsmiljøer. Nanoteknologi vil kunne bidra til fornyelse av offentlig sektor, og utvikle nytt kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig er det viktig å sikre en ansvarlig teknologiutvikling på området, sier Giske.

Økt konkurransekraft

Regjeringen vil at nanoteknologi skal bidra til økt konkurransekraft i norsk næringsliv og bedre håndtering av de globale samfunnsutfordringene, uten å skape uønskede effekter på helse, miljø og samfunn. Regjeringen har pekt ut tre satsingsområder som den offentlige innsatsen på dette feltet skal konsentreres om: Grunnleggende kunnskapsutvikling, innovasjon og kommersialisering og ansvarlig teknologiutvikling.

Offentlig finansiert forskning og utvikling (FoU) på feltet nanoteknologi skal rettes inn mot energi og miljø, helse, mat, hav, IKT, bioteknologi og avanserte materialer. Innsatsen skal også rettes inn mot mulige uønskede effekter på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter (ELSA).

– Vi legger nå til rette, men kunnskapsmiljøene, helsesektoren og næringslivet må selv dra nytte av mulighetene, sier Giske.

Norge kan bidra

– Nanoteknologi viser oss at det lille kan ha stor betydning. På samme måte har lille Norge potensial til å bidra til noe større i verden. Norge har et godt utgangspunkt – et velfungerende samfunnssystem, fremragende utdannings- og forskningsinstitusjoner og konkurransedyktige bedrifter, sier Giske.

Strategien er utarbeidet i et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Forsvarsdepartementet.