100 millioner til miljøteknologi

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lanserte i dag at regjeringen vil foreslå å bevilge 100 mill. kroner til miljøteknologi i statsbudsjettet for 2010.

– Verden står overfor alvorlige miljøutfordringer, og en forsterket satsing på utvikling av miljøteknologi er en forutsetning for å løse disse utfordringene. Vi foreslår derfor å etablere en ny ordning i Innovasjon Norge rettet mot pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Det overordnede formålet med satsingen er å stimulere til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Satsingen skal bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes og fremme forretningsutvikling som bidrar til at Norges miljømålsetninger kan realiseres.

– Norge skal bli enda mer attraktiv for dem som utvikler ny miljøteknologi i et voksende marked. Miljøteknologi vil være helt sentralt for å løse dagens og fremtidens miljøutfordringer både nasjonalt og globalt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Gjennom satsingen skal Innovasjon Norge kunne gi støtte til små, mellomstore og store bedrifter i hele landet med pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Alle tildelinger under ordningen skal være i tråd med ESAs statsstøtteregler.

– Vi har et sterkt norsk næringsliv med høy kompetanse innenfor miljøteknologi, som for eksempel bioenergi og annen fornybar energi. I tillegg har Norge høy kompetanse på flere andre miljøteknologiområder som avfallshåndtering og miljøovervåking. Gjennom denne satsingen ønsker vi å bidra til å omgjøre denne kompetansen til verdiskaping og nye arbeidsplasser, avslutter Brustad.